KARSON MŰHELY FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

1. Cél

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek vagy ÁSZF) célja, hogy a CARSONGREY Üzletfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest, Sóhaj utca 13.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-975106) (a továbbiakban: Karson Consulting) által szervezett Karson Műhely rendezvénysorozatra jelentkező személyekkel (a továbbiakban: Résztvevő) való jogviszonyt tisztázza. Karson Consulting jelen ÁSZF keretében tájékoztatja Résztvevőt az őt és cégét érintő folyamatról és az őt megillető jogokról, őt terhelő kötelezettségekről.

2. Fogalommeghatározások

2.1. Workshop: olyan meghatározott témafókuszú, 2-3,5 órás műhelymunka, ahol szakmai prezentációs blokkok (témaindítók) és beszélgetéses blokkok váltják egymást. A műhelymunka célja a résztvevők vállalkozásának fejlesztése egy-egy konkrét területen, ennek érdekében tanácsadói (csoportvezetői) és vállalkozói (ún. peer-to-peer) tapasztalatmegosztást alkalmaznak a műhelymunka során. A műhelymunka online vagy offline is megvalósulhat, ezt az aktuális meghirdetés szabályozza.

3. Karson Műhely

3.1. A Karson Műhely egyes alkalmai olyan, egymással nem összefüggő workshopok, amelyek elsődleges célja a workshopon résztvevők vállalkozásainak egy-egy adott témában való fejlesztése. A műhelymunkák rövid előadások és megbeszélési blokkok váltakozására épülnek, ahol a résztvevők maguk szabályozzák a behozott kérdések, információk mélységét, a vállalkozásaikkal kapcsolatos információmegosztás konkrét tartalmát. Egyes műhelyekhez önállóan használható, elektronikus dokumentum formájában letölthető menedzsmenttámogató eszközt vagy tudásanyagot ajánlunk, ezek felhasználásának ideje és pontos tartalma Résztvevő kompetenciakörébe tartozik. A tevékenység nem irányul kompetenciafejlesztésre, fő célja vállalkozásfejlesztés. A Karson Műhely nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a résztvevő vállalkozók egymással tapasztalatot cseréljenek, kapcsolati hálójuk bővüljön, klub jellegű közösséget alakítsanak ki.

3.2. A Karson Műhelyt nyújtó szolgáltató, Karson Consulting adatai:
Cégnév: CARSONGREY Üzletfejlesztő Kft.
Székhely: 1222 Budapest, Sóhaj u 13.
Levelezési cím: 1011 Budapest, Szalag u. 19.
Adószám: 23719338-2-43
Közösségi adószám: HU23719338
Cégjegyzékszám: 01-09-975106
Európai egyedi azonosító: HUOCCSZ.01-09-975106
E-mail: hello@karsonconsulting.com
Web: karsonconsulting.com

3.3. A Karson Műhely workshopokat Karson Consulting online események formájában is meghirdetheti, melyeket a Google Meet online konferencia platformon keresztül lehet elérni. A Google Meet használatával kapcsolatos információk a https://support.google.com/meet/ oldalon érhetők el.

3.4. Az adott esemény online vagy offline jellegéről, fizikális térben rendezett workshop esetében a helyszínről Résztvevő a jelentkezési felületen kap pontos tájékoztatást.

3.5. Az online eseményen való részvételhez internetre csatlakozni képes eszközre (számítógép, okostelefon), stabil, szélessávú internetkapcsolatra, hangszóróra vagy csatlakozó audió eszközre és webkamerára van szükség.

3.6. Az online eseményre történő jelentkezés feltételezi Résztvevő részéről az internetre és az online konferencia platformokra jellemző technikai és műszaki korlátok ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek és kockázatok elfogadását.

3.7. Karson Consulting fenntartja a jogot, hogy a workshopvezető személyét szükség esetén megváltoztassa az eredetileg meghirdetetthez képest.

4. Jelentkezés módja

4.1. A Karson Műhely workshopokra történő jelentkezési szándékot Résztvevő az erre szolgáló internetes felületen jelzi, melynek elérhetősége: Események

4.2. Résztvevő a jelentkezéssel elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

4.3. A jelentkezés módosítására, elállási szándék jelzésére kizárólag írásban van lehetőség. Írásos értesítésnek számít az e-mailben, a hello@karsonconsulting.com címre megküldött e-mail.

4.4. A jelentkezés során Résztvevő köteles a jelentkezési űrlapon szereplő valamennyi adatot megadni. Karson Consulting nem vállal felelősséget a Résztvevő által hibásan, tévesen, pontatlanul megadott adatokért, információkért, illetve az ezekből keletkező károkért, hibákért, egyéb problémákért és az ezekre visszavezethető kártérítési és egyéb igényekért.

4.5. A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után, és a részvételi díj előzetes megfizetésével válik érvényessé, Karson Consulting teljesítési kötelezettsége az előleg jóváírásával áll be.

4.6. A weboldalon keresztül történő jelentkezés feltételezi Résztvevő részéről az internetre jellemző technikai és műszaki korlátok ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek és kockázatok elfogadását.

4.7. Karson Consulting fenntartja a jogot, hogy üzleti érdekeinek, üzleti titkainak védelme érdekében korlátozza a jelentkezők körét, és a workshopokon való részvételből kizárja versenytársait, azok tagjait, vezető tisztviselőit, vagy azokkal munkaviszonyban álló természetes személyeket.

5. Részvételi díj és fizetési feltételek

5.1. A Karson Műhely workshopjain való részvétel díját Karson Consulting a honlapján (karsonconsulting.com) keresztül elérhető, erre szolgáló felületen közli.

5.2. Karson Consulting jogosult az 5.1 pontban rögzített díjból egyedi kedvezményt nyújtani.

5.3. Résztvevő a jelentkezést követően a részvételi díjról szóló elektronikus díjbekérőt kap a jelentkezés során megadott e-mail címére, melynek fizetési határideje legfeljebb 8 naptári nap, de nem később, mint a jelentkezés tárgyát képező workshop időpontját megelőző munkanap. A díjbekérő kiegyenlítése a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra küldött banki átutalással lehetséges, melynek közlemény rovatában a díjbekérő sorszámának feltüntetése szükséges.

5.4. A jelentkezés a részvételi díj előzetes megfizetésével válik érvényessé.

5.5. A díjbekérő ellenértékének bankszámlán történő jóváírását követően Résztvevő előlegszámlát kap, amely további pénzügyi teljesítést nem igényel.

5.6. A workshopot követően Résztvevő a befizetett összegről végszámlát kap, amely további pénzügyi teljesítést nem igényel.

5.7. A részvételi díj kizárólag a workshopon való részvételre jogosítja fel Résztvevőt, a díj utazást, szállást, étkezést és egyéb ellátást nem tartalmaz.

6. Rendezvény lemondása, meghiúsulása

6.1. Karson Consulting fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy workshopra az érvényes jelentkezők száma a workshop időpontját megelőző 2. munkanapon nem éri el a 6 főt, úgy egyszeri alkalommal a workshop időpontját elhalaszthatja legfeljebb 60 naptári nappal és a workshopot megtarthatja.

6.2. Halasztás esetén Résztvevő nem jogosult a már befizetett előleg visszatérítésére.

6.3. Halasztás esetén, amennyiben Résztvevő számára nem alkalmas az új időpont, úgy kérheti átjelentkezését egy másik workshopra.

6.4. Halasztás esetén, amennyiben Karson Consulting a pótlólag meghirdetett időpontban sem tartja meg a workshopot, vagy ismételt halasztást jelent be, úgy Résztvevő elállhat részvételi szándékától és jogosult a megfizetett előleg teljes összegű visszatérítésére.

6.5. A halasztásból, meghiúsulásból eredő károkért Karson Consulting nem vállal felelősséget.

7. Elállási jog

7.1. Amennyiben Résztvevő a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztónak minősül, úgy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése b) pontja értelmében jogosult a jelentkezését indokolás nélkül visszavonni, amely jogát a jelentkezéstől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Résztvevő elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát – melyhez mintát szolgáltat a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete – elektronikus úton küldött levél útján a hello@karsonconsulting.com címre köteles eljuttatni. Elállás eseténKarson Consulting a Résztvevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Résztvevő által megfizetett előleget.

7.2. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Résztvevő elállási szándékát a 7.1 pont szerint nem jelzi Karson Consultingnak, és a jelentkezés tárgyát képző rendezvény (workshop) lezárult, ezáltal Karson Consulting a szolgáltatást teljesítette, úgy Résztvevő elveszti elállási jogát. Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával ezt elfogadja és tudomásul veszi.

7.3. Karson Consulting az előzetesen meghirdetett időpontban tartja a workshopot, ezáltal megkezdi a szolgáltatás teljesítését, melyet Résztvevő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával elfogad.

7.4. Fogyasztónak nem minősülő Résztvevő díjmentesen állhat el részvételi szándékától erre vonatkozó egyértelmű írásos nyilatkozata mellett, melyet legkésőbb a jelentkezés tárgyát képező workshop időpontját megelőző 6. munkanapon megküld Karson Consulting részére. A workshop időpontját megelőző 6. munkanapot követően, de 2. munkanapot megelőzően írásban jelzett elállási szándék esetében Karson Consulting a részvételi díj 50%-ának megfelelő lemondási díjat számít fel. A workshop időpontját megelőző 1. és 2. munkanapon megküldött elállási nyilatkozatok esetében Karson Consulting a részvételi díj 100%-ának megfelelő elállási díjat számít fel. Résztvevő 6.4 pont szerinti elállása esetén Karson Consulting nem jogosult elállási díj felszámítására. Résztvevő elállási szándékáról írásban megküldött nyilatkozatát elektronikus formában a hello@karsonconsulting.com címre köteles megküldenie.

8. Felelősség

8.1. Karson Consulting kifejezetten kizárja a felelősségét a szolgáltatásnyújtás körében és annak eredményeként, valamint a workshopon nyert ismeretek alkalmazásában keletkezett esetleges következményi károkért.

8.2. Karson Consulting felelőssége kizárt vis major eseményekért (9. pont), valamint a vis major események által okozott, előre nem látott társadalmi, gazdasági körülményeket érintő változások miatti, teljesülést érintő módosulásokért és / vagy lehetetlenülésekért.

8.3. Karson Consulting kizárja a felelősséget a weboldalra való csatlakozásból, vagy annak használatából eredő meghibásodásért, adatvesztésért, vagy egyéb kártért. Résztvevő felel a weboldalra csatlakozó eszközének és az azon található adatok védelméért.

9. Vis Major

9.1. Vis major események lehetnek – különösen, de nem kizárólagosan – a következők: háború, polgárháború, tűz, robbanás, üzletmenet félbeszakadása, áramszünet, környezeti katasztrófa, járvány, valamint a felek befolyásolási hatáskörén kívül álló bármely más esemény vagy ok.

9.2. Amennyiben a felek bármelyike szerződéses kötelezettségét vis major miatt nem tudja teljesíteni, úgy ez nem minősül szerződésszegésnek, kivéve, ha a szerződést már a vis major fennállása alatt kötötték, és tisztában voltak a szerződés szerint őket terhelő és teljesítendő kötelezettségek tartalmával.

9.3. A vis major eseményt jelentő fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni a késedelem vagy leállás okairól, és ezzel egyidőben megfelelően bizonyítani a vis major eseményre vonatkozó állítását.

9.4. Amennyiben a vis major eseményre hivatkozó fél a vis major következtében csak többletköltségek felmerülése mellett képes kötelezettségei teljesítésére, úgy e többletköltségeket a másik féllel előzetesen egyeztetni kell, és megtérítésüket ennek függvényében kell rendezni.

10. Szerzői jog és szellemi tulajdonjog

10.1. Karson Consulting által átadott és rendelkezésre bocsátott valamennyi anyag, alkalmazott módszertan, gyakorlat a szerzői jog védelme alatt áll, valamint az ott megjelölt logók a Karson Consulting jogosultat illető védjegyoltalmat élvezik. Ezeknek Résztvevő általi másolása, sokszorosítása, harmadik fél részére történő átadása, nyilvános közzététele törvénybe ütköző cselekedet.

10.2. A rendezvények során dokumentumok, jegyzetek, egyéb anyagok átadása nem jelenti a szerzői jogokról és / vagy a védjegyoltalomról történő lemondást Karson Consulting részéről.

10.3. Résztvevő számára biztosított ábrák, képek, jegyzetek, dokumentumok, egyéb anyagok formájában létrejött szellemi tulajdonjogok kapcsán Karson Consulting kizárólag nemkizárólagos felhasználási jogosultságot biztosít a Résztvevő javára a szellemi tulajdonjog tárgyát képező anyagra vonatkozóan, így vagyoni jogait a Karson Consulting időkorlát nélkül fenntartja, és nem ruházza át, ennek eredményeképpen a Résztvevő kizárólag saját használatra alkalmazhatja csak a használatába adott ismereteket, azokra vonatkozóan semmilyen további névhez fűződő és / vagy vagyoni jog nem illeti meg.

10.4. Résztvevő nem jogosult a Karson Műhely workshopjain hang-, videó- vagy képfelvétel készítésére.

10.5. Résztvevő a részvételi díjat – mint a szellemi termékek jelen pont szerinti korlátozásokkal való ellentételezését – a fentiekre tekintettel elfogadja, azt azzal adekvátnak tekinti.

11. Titoktartás

11.1. Feleket a jelen Általános Szerződési Feltételekkel és egymás, valamint a rendezvénysorozaton más Résztvevők működésével kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli.

11.2. Felek együttműködésük vonatkozásában bizalmas információnak tekintenek minden olyan információt, amely a Feleket leszámítva nem ismert széles körben, és amelyekkel kapcsolatban valamely félnek kizárólagos joga van, vagy amelyet a felek Bizalmas Információként jelöltek meg, függetlenül attól, hogy a kérdéses információt a felek fejlesztették-e ki, vagy annak tulajdonosai, és amely információt vagy anyagot a felek egymás között a jelen Általános Szerződési Feltételek által létrehozott kapcsolat folytán, vagy azzal összefüggésben történő információcsere során tudtak meg, függetlenül attól, hogy a közlő fél szándékosan feltárta-e az információt vagy anyagokat (Bizalmas Információ). Ekképpen Bizalmas Információ tárgyát képezi a Résztvevő által átadott valamennyi információ, valamint a Karson Consulting által kifejlesztett és a Résztevő részére átadott összes dokumentum, és az azok mögötti összes eljárás és elv is.

11.3. Felek a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján tudomásukra jutott Bizalmas Információt bizalmasan kezelik, és az érintett fél megfelelő felhatalmazással ellátott képviselőjének világos és kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen további személynek nem hozzák tudomására vagy vele nem közlik, illetőleg a közlés korlátozott céljain kívül semmilyen más célra nem használják, és nem közlik, kivéve a Karson Consulting teljesítési segédeit. A titoktartási kötelezettség a feleket időkorlát nélkül terheli a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti együttműködésük megszűnését követően is.

12. Vegyes rendelkezések

12.1. Résztvevő a jelentkezés alkalmával nyilatkozik, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit ismeri, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

12.2. Jelen ÁSZF a Ptk. 6:82.§-a szerint elektronikus úton kötött szerződésnek minősül.

12.3. Karson Consulting nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

12.4. A vonatkozó jogszabályok alapján a Karson Műhely workshopjai nem minősülnek felnőttképzésnek.

12.5. A Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Résztvevő esetében Résztvevőt az alábbi jogorvoslati lehetőségek illetik meg:
Fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya előtt:
1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
Budapesti Békéltető Testület: A szolgáltatás minőségével, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
bekelteto.testulet@bkik.hu

12.6. Felek a jelen ÁSZF-ből fakadó bármilyen vitájuk rendezése céljából feltétlenül és visszavonhatatlanul kikötik a magyar jog szerint illetékes, és hatáskörrel rendelkező bíróság joghatóságát.

12.7. Karson Consulting fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására, amely értelemszerűen a már lezajlott workshopokat és Résztvevő lezárult korábbi jelentkezését nem érinti.

12.8. Jelen Általános Szerződési Feltételek magyar nyelven íródott, értelmezésében és rá vonatkozólag a magyar jog rendelkezései az irányadók.

2021.08.16.