Karson Consulting

Általános szerződési feltételek

blank

1. Cél

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek vagy ÁSZF) célja, hogy a CARSONGREY Üzletfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1222 Budapest, Sóhaj utca 13.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-975106) (a továbbiakban: Karson Consulting) kapcsolatba lépő személyekkel (a továbbiakban: Ügyfél) való jogviszonyt tisztázza a kapcsolatfelvételtől a szerződéskötés időpontjáig. A Karson Consulting jelen ÁSZF keretében tájékoztatja leendő ügyfeleit az ez idő alatt őket és cégüket érintő folyamatról és az ezalatt az őket megillető jogokról.

2. Fogalommeghatározások

2.1. Tanácsadói óra: Tanácsadói szolgáltatás elszámolási egysége. Tanácsadói óra minden, a Karson Consulting tanácsadója által megkezdett munkaóra, amelynek célja a Karson Consulting szolgáltatásának nyújtása. Elszámolásban alkalmazható tört része, mely nem lehet kevesebb, mint egyketted rész.

2.2 Karson tanácsadó: A Karson Consulting teljesítési segédje, aki az Ügyfél részére a szolgáltatásokat részben vagy egészben végzi.

2.3 Szolgáltatási csomag: Az Ügyfél által előadott üzleti probléma megoldását célzó, egy vagy több tanácsadói szakterületet lefedő szolgáltatások együttese, amely a Fejlesztési ajánlatban kerül részletezésre.

2.4 Mérföldkő: Szolgáltatási csomag árajánlatban történő szakaszolásával létrejövő elszámolási egység.

3. Általános rendelkezések

3.1. Karson Consulting és az Ügyfelek között a kapcsolatfelvétel az alábbi módokon történik: (I) ajánlás; (II) közösségi média; (III) Weboldal kapcsolati űrlapjai; vagy (IV) Ügyfél közvetlen telefonos vagy e-mailben történő megkeresése útján. A kapcsolatfelvétel célja, hogy a Karson Consulting az Ügyfél helyzetébe nagyobb betekintést nyerjen és megbizonyosodhasson arról, hogy valóban az ő tanácsadóinak közreműködése szükséges a megfelelő válasz megadása érdekében.

4. „Nulladik” tanácsadói óra

4.1. Karson Consulting a „nulladik” tanácsadói óra keretében az Ügyféllel egy előzetes tanácsadói időpont keretében a mélyebb megértés – és nem pedig az azonnali megoldás –, a pontosabb fejlesztési koncepció és a nagyobb gonddal személyre szabott első árajánlat érdekében egyeztet külön megállapodás szerinti díjszabás alapján. 

4.2. A „nulladik” tanácsadói óra igénybevételének feltétele a tanácsadói díj előzetes teljesítése, a jelen Általános Szerződési Feltételek és a vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató elfogadása mellett a számlázási adatok megadása. A „nulladik” tanácsadói óra időpontjának módosítására legkésőbb az eredetileg egyeztetett időpontot megelőző 2. (második) munkanap, lemondásra pedig azt megelőző 5. (ötödik) munkanap végéig van lehetőség. 

4.3. Az Ügyfél előzetesen – az adatbekérőn felé jelzett időn belül – vállalja megküldeni a részére címzett előkészítő kérdéseket a tanácsadás sikeres elvégzése érdekében.

5. Ajánlatadás és szerződéskötés

5.1 Amennyiben a fejlesztési koncepció kialakításához az Ügyfél részéről információ megadása szükséges, Karson Consulting – a későbbiek folyamán bevonandó, megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaló partnere közreműködésével – további adatokat kér be az Ügyféltől (információgyűjtés, előkészítés).

5.2. A megfelelő információk begyűjtését és kiértékelését követően Karson Consulting az előzetesen megadott e-mail címre ajánlatot küldd ki az Ügyfél részére címezve, amelyet az abban feltüntetett érvényességi idő végéig tart fenn. A kiküldést követően Ügyfél feladata az ajánlat írásbeli vagy e-mail útján történő visszaigazolása és elfogadása. Az érvényességi idő lejáratáig és az Ügyfél visszajelzéséig a Karson Consulting több alkalommal megkeresheti az Ügyfelet az ajánlat elfogadása kapcsán. Amennyiben az Ügyfél igényei indokolják, Karson Consulting módosított ajánlatot készít, amelyet az Ügyfélnek szintén vissza kell igazolnia és el kell fogadnia. A visszaigazolást követően a korábbi ajánlat érvényét veszti és helyébe az új, elfogadott ajánlat lép. 

5.3. A fizetési feltételeket minden esetben az árajánlat tartalmazza, amelyek értelmében a Karson Consulting – főszabály szerint – a teljesítés megkezdését megelőzően, az elfogadott feladat teljesítésére vonatkozó megbízási szerződés aláírását követően a teljes megbízási díj 30 % mértékével azonos díjbekérőt állít ki szolgáltatási előleg jogcímén, amely a kiállítást követő 8 napon belül teljesítendő. A díjbekérő szerinti összeg jóváírásával egyidejűleg kerül kiállításra az előlegszámla. A hátralékos megbízási díj Mérföldkövenként kiállított díjbekérők alapján 8 napos fizetési határidővel teljesítendők akképpen, hogy az egyes Mérföldkövek elérésével esedékessé váló megbízási díj 70 %-a teljesítendő. Amennyiben Ügyfél a részére megküldött részszámlákat nem vitatja és / vagy nem küldi vissza a kiállítást követő 15 napon belül, úgy felek az adott részszámlát befogadottnak tekintik. A végszámla a szerződött fejlesztési folyamat utolsó Mérföldkövének teljesítését követően kerül kiállításra. Minden részszámla és a végszámla esetén is általános forgalmi adó kerül felszámítása.

5.4. Karson Consulting teljesítési kötelezettsége az előleg jóváírásával áll be, azt megelőzően nem kezdi meg a feladatellátást.

6. Szolgáltatás

6.1. A szolgáltatás teljesítése az előleg jóváírását követően, az ajánlatadási szakaszban, valamint a projektindító fázisban egyeztetett folyamatnak megfelelően veszi kezdetét.

6.2. A szolgáltatás Karson Consulting általi megkezdését követően felmerülhetnek olyan, eddig nem ismert tényezők, amelyek alapján indokolt lehet a szolgáltatási csomag felépítésében, időzítésében, szakmai tartalmában való módosítás. Ilyen esetben a Karson Consulting illetékes vezető tanácsadója haladéktalanul értesíti az Ügyfelet az új információkról és az esetleges kockázatokról. Bármely módosításra kizárólag kölcsönös megállapodás esetén kerülhet sor, kivéve, ha olyan tényezőről van szó, amelynek okán a szolgáltatások kivitelezése technikailag nem megvalósítható.

6.3. A szolgáltatás kapcsán meghatározott ütemezés feltételezi az Ügyfél részéről a szabad kapacitást és rendelkezésre állást. Amennyiben a Karson Consulting tanácsadóinak fel nem róható okokból – különösen információk és adatok hiánya, határidőn túli átadása, valamint az Ügyfél részéről szabad kapacitás hiánya – nem tartható a tervezett ütemezés, azért a Karson Consulting nem tartozik felelősséggel. 

6.4. Karson Consulting a szolgáltatás során átfogó megoldásokat nyújt, így a fejlesztési csomag egyes elemei önállóan nem ugyanazon kívánt hatást fejtik ki, mint együttes alkalmazásuk esetén. Ebből kifolyólag nincs lehetőség az ajánlatban meghatározott szolgáltatási csomag megbontására. 

6.5. A szolgáltatás folyamatát felek szakaszolják, és minden egyes szakaszt egy-egy Mérföldkővel, mint eredménytermékkel zárnak le. A projekt zárásával az Ügyfél a Mérföldköveket összefoglaló végső dokumentációt kap, összefoglalva az eredménytermékeket.

7. Felelősség

7.1. Karson Consulting az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatok és információk alapján jár el és nyújtja a szolgáltatást, így a pontos adatszolgáltatás nélkülözhetetlen, amely betartása az Ügyfél feladata és felelőssége. 

7.2. Karson Consulting kifejezetten kizárja a felelősségét a szolgáltatásnyújtás körében és annak eredményeként keletkezett esetleges következményi károkért. 

7.3. Karson Consulting felelőssége kizárt vis major eseményekért (8. pont), valamint a vis major események által okozott, előre nem látott társadalmi, gazdasági körülményeket érintő változások miatti, teljesülést érintő módosulásokért és / vagy lehetetlenülésekért.

8. Vis major

8.1. Vis major események lehetnek – különösen, de nem kizárólagosan – a következők: háború, polgárháború, tűz, robbanás, munkavállalók üzemből való kizárása, üzletmenet félbeszakadása, áramszünet, környezeti katasztrófa, járvány valamint a felek befolyásolási hatáskörén kívül álló bármely más esemény vagy ok. 

8.2. Amennyiben a felek bármelyike szerződéses kötelezettségét vis major miatt nem tudja teljesíteni, úgy ez nem minősül szerződésszegésnek, kivéve, ha a szerződést már a vis major fennállása alatt kötötték, és tisztában voltak a szerződés szerint őket terhelő és teljesítendő kötelezettségek tartalmával. 

8.3. A vis major eseményt jelentő fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni a késedelem vagy leállás okairól, és ezzel egyidőben megfelelően bizonyítani a vis major eseményre vonatkozó állítását. 

8.4. Amennyiben a vis major eseményre hivatkozó fél a vis major következtében csak többletköltségek felmerülése mellett képes kötelezettségei teljesítésére, úgy e többletköltségeket a másik féllel előzetesen egyeztetni kell, és megtérítésüket ennek függvényében kell rendezni.

9. Szerzői jog és szellemi tulajdonjogok

9.1. A Karson Consulting által átadott és rendelkezésre bocsátott valamennyi anyag szerzői jog védelem alatt áll, valamint az ott megjelölt logók a Karson Consulting 4 jogosultat illető védjegyoltalmat élvezik. Az elkészített eredménytermékek átadása nem jelenti a szerzői jogokról és / vagy a védjegyoltalomról történő lemondást a Karson Consulting részéről. A Karson Consulting kifejezetten az Ügyfél részére fejlesztett termékek vonatkozásában a későbbiek folyamán az Ügyféllel kötendő végleges megbízási szerződés szerinti jogviszony végleges rendezéséig a szerzői jogait fenntartja, és az ott meghatározott anyagi ellentételezés teljes, Ügyfél által történő rendezését követően és átruházza az Ügyfélre a megbízás keretében tervezett, létrehozott, szerkesztett vagy javított minden elektronikus és nem elektronikus anyag valamennyi vagyoni jogát az Ügyfél javára – amennyiben az átruházás nem lehetséges, úgy az adott vagyoni jog tekintetében az Ügyfél részére végleges és korlátlan hasznosítási jogot biztosít. A vagyoni jogok korlátai közé tartozik az átadott dokumentáció nyomtatott vagy elektronikus formában történő megjelentetése és / vagy nyilvánossághoz való közvetítése, annak számítógépes hálózaton történő átvitele, és a világhálón történő megjelenítése is. Nem kifejezetten az Ügyfél részére megvalósult fejlesztések eredményeképpen létrejött szellemi tulajdonjogok kapcsán a Karson Consulting kizárólag nemkizárólagos felhasználási jogosultságot biztosít az Ügyfél javára a szellemi tulajdonjog tárgyát képező fejlesztésre vonatkozóan, így vagyoni jogait a Karson Consulting időkorlát nélkül fenntartja és nem ruházza át, ennek eredményeképpen az Ügyfél kizárólag saját használatra alkalmazhatja csak a használatába adott ismereteket, azokra vonatkozóan semmilyen további névhez fűződő és / vagy vagyoni jog nem illeti meg. Amennyiben azt Felek külön nem jelzik, valamennyi átadott fejlesztés nem kifejezetten az Ügyfél részére készült szellemi terméknek minősül. Felek a Karson Consulting megbízási díját – mint a szellemi termékek jelen pont szerinti korlátozásokkal való ellentételezését – a Felek általi, az Ügyfél irányába tett átruházásra és / vagy licenciára tekintettel határozták meg, azt azzal adekvátnak tekintik.

10. Titoktartás

10.1. Feleket a jelen Általános Szerződési Feltételekkel és egymás működésével kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli. Felek együttműködésük vonatkozásában bizalmas információnak tekintenek minden olyan információt, amely a Feleket leszámítva nem ismert széles körben, és amelyekkel kapcsolatban valamely félnek kizárólagos joga van, vagy amelyet a felek Bizalmas Információként jelöltek meg, függetlenül attól, hogy a kérdéses információt a felek fejlesztették-e ki, vagy annak tulajdonosai, és amely információt vagy anyagot a felek egymás között a jelen Általános Szerződési Feltételek által létrehozott kapcsolat folytán vagy azzal összefüggésben történő információcsere során tudtak meg, függetlenül attól, hogy a közlő fél szándékosan feltárta-e az információt vagy anyagokat (Bizalmas Információ). Ekképpen Bizalmas Információ tárgyát képezi az Ügyfél által átadott valamennyi információ, valamint a Karson Consulting által kifejlesztett és az Ügyfél részére átadott összes dokumentum és az azok mögötti összes eljárás és elv is. 

10.2. Felek a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján tudomásukra jutott Bizalmas Információt bizalmasan kezelik, és az érintett fél megfelelő felhatalmazással ellátott képviselőjének világos és kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen harmadik személynek nem hozzák tudomására vagy vele nem közlik, illetőleg a közlés korlátozott céljain kívül semmilyen más célra nem használják, és nem közlik, kivéve a Karson Consulting teljesítési segédjeit. A titoktartási kötelezettség a feleket időkorlát nélkül terheli a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti együttműködésük megszűnését követően is.

11. Vegyes

11.1. Ügyfél a kapcsolatfelvétel alkalmával nyilatkozik, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit ismeri, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, azonban a jogi kötőerő elismerése nem jelent az Ügyfél odaláról szerződéskötési kötelezettséget abban az esetben, ha az árajánlat nem kerül elfogadásra. 

11.2. Jelen elfogadott ÁSZF időbeli hatálya a Karson Consulting által kibocsátott és az Ügyfél által elfogadott ajánlat szerint létrejött végleges szerződés hatálybalépéséig tart azzal, hogy a teljesítésre és a végleges szerződés megkötésére vonatkozó szakaszokon kívül az ÁSZF további rendelkezései a végleges szerződés aláírását követően is hatályban maradnak. 

11.3. Karson Consulting fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására, amely értelem szerűen a teljesített ügyleteket és az elfogadott, és teljesítés alatt álló ügyleteket nem érinti. 11.4. Az Általános Szerződési Feltételekre a magyar jog rendelkezései irányadók.

11.4. Az Általános Szerződési Feltételekre a magyar jog rendelkezései irányadók.